JAKTGALAN

ÅRETS VILTVÅRDARE

En jägare som gjort stora viltvårdande insatser, som är ett föredöme och en inspirationskälla för övriga jägarkåren. Han/hon har bidragit till bättre viltstammar och visar på en stor förståelse för ett långsiktigt viltvårdsarbete.

Vinnaren presenteras den 12 februari 2022!

Finalister

Jonas Hamner
VINNARE

Jonas Hamner

Jonas är aktiv inom Gransjötraktens viltvårdsområde som de senaste 20 åren satsat stort på viltvård för att förbättra förutsättningar för viltet och för att uppmuntra medlemmarna till att intressera sig för viltvård. De har under Jonas försorg anlagt flertalet viltåkrar med olika grödor, byggt rävfällor och satt ut andra fällor. De sätter ut holkar, saltstenar och arrangerar aktiviteter för jägare i viltvårdsområdet och grannområden, som till exempel klappjakter på räv och kurs i lockjakt på räv med Ulf Lindroth. De genomför även omfattande utfodring till rådjur under snörika vintrar samt mer anpassad utfodring under normala vintrar.

Eftersom jakt är viltvård så har man även arrangerat skyttedagar med skytteinstruktör för att öka skytteträningen mer inför jakten. Styrelsen har också alltid prioriterat en budget till viltvården.

Jonas har med visst ekonomiskt bidrag från Viltvårdsområdet samt med egna medel och ideell tid helt restaurerat en igenväxt gammal odling på cirka två hektar som nu nyttjas av vilt.

Elisabeth Lestander
2A PLATS

Elisabeth Lestander

Elisabeth jobbar enträget med ett projekt i fyra fjällkretsar i Norrbottens inland, med viltvård ovan odlingsgränsen. Projektet är ett mångårigt samarbete mellan länsstyrelsen och lokala jägare. De ideella krafterna jobbar med predatorkontroll, erbjuder utbildningar och temakvällar samt kurser i bland annat fångst av rödräv riktat på fjällmiljö.

Hon är även delaktig i att erbjuda predatorjägare mårdfällor och järn till självkostnadspriser, samt att de betalar ut viltvårdspremier till jägare som visar upp sin fångst.

Övriga nominerade

Anders Lodin

Anders Lodin

Anders Lodin är en stark kraft i viltvårdsarbetet som genomförs i samarbete mellan sju lantbrukare och ett antal jägare i nordvästra Skåne. De bedriver olika viltvårdande insatser som gynnar rapphöns, fasan och hare. Det är ett samarbete som pågått i över 30 år. Den sammanlagda arealen är på över 700 hektar och gårdarna ligger inom en radie på fem kilometer med Mörarp som utgångspunkt. I första hand görs åtgärder för småviltet, men de ser också hur rådjur drar nytta av viltvården.

Lantbrukarna utnyttjar kantzonerna på ett sätt som inte bara är till nytta för viltet, utan också för småfåglar och insekter som är utsatta i jordbrukslandskapet. Predatorer, såsom räv och kråkfågel, hålls efter av jägarna genom jakt och fällfångst.

Magnus Johansson

Under många år har Magnus kämpat för och med Vadareprojektet på södra Öland. Ett projekt för att få predatorjakten att accepteras som en viltvårdande insats. Med Mörbylånga jaktvårdskrets har han vänt en hel arts nedåtgående trend till första framgångarna på 50 år (rödspoven) samt fått länsstyrelserna och ornitologiska föreningen att öppna dörren för samverkan i viltvården genom predatorkontroll. Ett föredömligt exempel på att vi med envishet vänder trender och öppnar dörrar för jakten och jägarna i Sverige.

Stig Johansson

Stig Johansson

Stig Johansson har som skogsman, viltvårdare och jägare arbetat med den yttre miljön i hela sitt liv. Först som skogsanställd, sedan som mångårig jaktvårdskonsulent i Jönköpings län och efter pensioneringen med många och stora ideella insatser för naturen och naturvården. Han har passerat 80 år men är fortfarande lika aktiv som tidigare.

Hans breda kunskaper och entusiasm tjänar som inspiration till skogsägare, lantbrukare, jägare och naturintresserade. Han har i ett otal exempel visat vad som kan göras för att mildra de negativa effekter som modernt jordbruk och skogsbruk för med sig. Han har i många år varit den drivande kraften bakom en mängd insatser för viltvården och naturvården i Jönköpings län. Det handlar om att skapa vatten i landskapet, skydd för viltet som samtidigt gynnar insekter och småfåglar, specialröjningar i kraftledningsgator för att skapa viltbete och på det sättet minska betestrycket på skogsbrukets plantor, utveckling av röjningstekniker i produktionsskogen för att skapa viltbete och gynna huvudstammar med mera.

Stig är också angelägen om att sprida sina kunskaper vidare. Han anordnar exkursioner för myndighetspersoner, politiker, jägare, skolklasser och allmänheten. Han har tagit fram informationsmaterial och skrivit otaliga artiklar i ämnet genom åren.